شرکت اقلیم دانش پارسیان طب بمنظور گسترش فرهنگ پژوهش و ایجاد فرهنگ تفکر ، ایده پردازی و انجام پروژهای تحقیقاتی با همکاری دانشگاه های و موسسات معتبر داخلی و خارجی دوره های آموزشی مورد نیاز دانشجویان و مراکز تحقیقاتی جهت آموزش مهارت های بیشتر به دانشجویان دوره های تخصصی برگزار می نماید و همچنین در راستای مسولیت اجتماعی و نهادینه کردن پژوهش های زیست فناورانه کارگاهی های آموزشی جهت آشنایی دانش آموزان با حیطه های تخصصی علوم پزشکی برگزار می نماید.